Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Treetek B.V.

Treetek B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77545524 en is gevestigd aan Westervoortsedijk 73 HB, 6827 AV te Arnhem.

Artikel 1  Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • “Aanbod”: Iedere schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van werkzaamheden door Treetek. Een Aanbod is pas definitief na het definitief ontwerp, behoudens eventueel meer- of minderwerk;
 • “Opdrachtgever”: partij die een Overeenkomst aangaat met Treetek;
 • “Overeenkomst”: de overeenkomst, waarbij Treetek zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een Werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs;
 • “Treetek”: Treetek B.V.; coördineert het ontwerp en engineering proces van het Werk en voert dit zelfstandig uit dan wel laat dit door anderen uitvoeren;
 • “Werk”: de door Treetek uit te voeren Werkzaamheden;
 • “Werkzaamheden”: De door Treetek uit te voeren werkzaamheden omvatten het coördineren en uitvoeren van het ontwerp- en engineeringproces, maken van constructieve en bouwfysische berekeningen en het uitvoeren van de montage.

Artikel 2  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Treetek, elke Overeenkomst tussen Treetek en Opdrachtgever en op elk Werk. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt van de hand gewezen.
 2. Tevens is de DNR 2011 van toepassing op de ontwerp- en engineeringwerkzaamheden uitgevoerd door Treetek onder de Overeenkomst, waarbij een exemplaar tegelijk met deze algemene voorwaarden ter beschikking zal worden gesteld. Deze zijn eveneens hier te vinden. In geval van een conflict tussen de DNR 2011 en deze algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 3. Tevens is de UAV 2012 van toepassing op de montagewerkzaamheden uitgevoerd door Treetek onder deze Overeenkomst. Deze zijn eveneens hier te vinden. In geval van een conflict tussen de UAV 2012 en deze algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 4. In geval van een conflict tussen een Overeenkomst en deze algemene voorwaarden en/of de DNR 2011 en/of de UAV 2012, prevaleert de Overeenkomst.
 5. Deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, de DNR 2011 en/of de UAV 2012 zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Een Aanbod is 30 dagen geldig. Treetek heeft ten alle tijde het recht een Overeenkomst te weigeren.
 2. Het Aanbod bevat een omschrijving van de Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden Treetek niet. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts indicatief en hier kan geen beroep op worden gedaan. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle verstrekte gegevens. Indien door Opdrachtgever verstrekte gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, is Treetek gerechtigd het Aanbod dienovereenkomstig aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
 5. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Treetek zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Treetek niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4  Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst heeft ondertekend en Treetek dit ondertekende exemplaar heeft ontvangen. Een expliciet en ondubbelzinnig akkoord op een Aanbod via e-mail wordt eveneens geaccepteerd.
 2. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Treetek aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar blijkt.
 3. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Treetek, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen.
 4. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in het Aanbod vermeld, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om met gegronde reden de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt en Treetek de opzegging aanvaardt, is Opdrachtgever de voor het gehele Werk geldende prijs verschuldigd, tegen aflevering door Treetek van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Treetek te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Treetek over het gehele Werk zou hebben gemaakt.
 3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. Zowel Opdrachtgever als Treetek kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Treetek nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Treetek behoudt het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

Artikel 6 Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om dit meerwerk te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Treetek kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Treetek Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van gevraagd meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, is Treetek gerechtigd om deze kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest en houtrot op de locatie van het Werk, is Treetek gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.
 5. Prijswijzigingen op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 7 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen.
 2. Alle prijzen zijn inclusief de bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten), tenzij anders overeengekomen.
 3. Het initiële Aanbod betreft een eerste kosteninschatting op basis van een quickscan en eerste elementenraming. Na akkoord door Opdrachtgever volgt de engineeringfase, op grond waarvan het definitief ontwerp, elementenraming en het definitieve Aanbod volgen. Het uitvoeringsontwerp wordt gebaseerd op het definitieve Aanbod.
 4. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting dan wel kosteninschatting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden. Treetek kan Opdrachtgever waarschuwen voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding en Opdrachtgever in de gelegenheid stellen om het Werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Treetek werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging.
 5. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Treetek (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Treetek ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Treetek gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Het Aanbod bevat het betalingsschema op grond van meetbare momenten binnen de Werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen betaling overeenkomstig het betalingsschema en binnen de opgegeven termijnen te voldoen. Aanvang dan wel voortgang van de Werkzaamheden zal afhankelijk worden gesteld van de ontvangst van de dan verschuldigde betalingstermijn.
 7. Indien het Aanbod geen betalingsschema bevat, geldt het volgende betalingsschema:

– 10% bij Overeenkomst.

– 20% bij akkoord definitief ontwerp.

– 40% bij akkoord technisch ontwerp.

– 20% vóór aanvang montage.

– 10% bij oplevering

 • Het definitieve en technische ontwerp welke leiden tot het uitvoeringsontwerp kunnen aanleiding geven tot aanpassing van het Aanbod op basis van ontwikkelde details en concrete elementenraming. Opdrachtgever is er mee bekend en stemt er mee in dat het Aanbod derhalve niet definitief is en onderhevig is aan aanpassing op basis van de voor het Werk gestelde vereisten en materialen.
 • Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen.
 • Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Treetek.
 • Ontvangen betalingen zullen allereerst in mindering worden gebracht op verschuldigde rente en kosten, indien toepasselijk, en vervolgens op de verschuldigde bedragen.
 • Klachten omtrent de Werkzaamheden ontheffen de Opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.

Artikel 8 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Treetek zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012, doch minimaal het bedrag conform het tarief van Rapport VoorWerk 2, met een minimum van € 200,- euro per zaak, bij wijze van vergoeding van inningskosten verschuldigd, onverminderd de meerdere kosten welke voor Treetek ontstaan als gevolg van rechtelijke procedures en daarbij genoten juridische bijstand, een en ander volgens de daarvoor rechterlijke instanties aangehouden normen.
 3. Treetek is gerechtigd bij het uitblijven van een (volledige) betaling de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten zonder dat dit voor Opdrachtgever recht geeft op enige schadevergoeding, totdat de betaling dan wel deugdelijke zekerheid is ontvangen door Treetek. Het recht van Treetek om schadevergoeding te vorderen blijft onverlet.
 4. Indien Treetek, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Treetek gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 9 Uitvoering werkzaamheden

 1. Treetek en Opdrachtgever zullen zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Opdrachtnemer en van een goed Opdrachtgever verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Treetek ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verzorgen en beschikbaar stellen van alle door Treetek aangegeven benodigde goederen (hulp)materialen en voorzieningen. Indien deze niet dan wel niet tijdig beschikbaar zijn is Treetek niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan, waaronder vertraging door het niet kunnen volgen van de planning in de uitvoering van het werk. De gevolgen als omschreven onder artikel 9.8 zijn van overeenkomstige toepassing.
 3. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Treetek niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Treetek, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van het Aanbod geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Treetek expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Treetek zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Treetek te vergoeden.
 5.  Treetek is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Treetek heeft het recht reclame te maken wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.
 7. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Treetek. Bovendien is Treetek gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
 8. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden om welke reden dan ook, is Treetek gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voorvloeiende kosten van Treetek volledig te voldoen.
 9. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
 10. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door Treetek gewenste wijze aan Treetek ter beschikking worden gesteld;
 11. Treetek en de door Treetek tewerkgestelde derden op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform cao). Bij gebreke hiervan is Treetek gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade;
 12. De door Opdrachtgever ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat Treetek geen vertraging en/of geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst;
 13. Treetek tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
 14. Treetek tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 15. De werklocatie in zodanige staat is dat Treetek ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
 16. Treetek op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Kosten hiervan komen voor rekening van Opdrachtgever. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;
 17. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
 18. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte, afsluitbare ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Treetek opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;
 19. Op de werklocatie dienen de door Treetek en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Treetek gerekend worden;
 20. Treetek vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat ingeval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever door een vakbekwaam persoon proef-gravingen gedaan worden;
 21. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen;
 22. Opdrachtgever zorg draagt voor het schoonmaken van de weg en plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
 23. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Treetek gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 24. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Treetek nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Treetek om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 25. De uit het Werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door Opdrachtgever te worden verwijderd. Alle andere uit het Werk voortkomende bouwmaterialen worden door Treetek afgevoerd, onverminderd aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

Artikel 10 (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Treetek of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Treetek recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Treetek schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Treetek bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van Treetek is bepaald en komt voor rekening en risico van de leverancier, tenzij anders overeengekomen. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van Treetek. Het aannemen van zaken van Treetek door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.
 4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Treetek gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
 5. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen, weekenden en weerverletdagen.
 6. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Treetek gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 7. Indien Treetek te kennen heeft gegeven dat het Werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het Werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het Werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die de ingebruikname niet in de weg staan, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde Werk. Na de aanvaarding wordt het Werk als opgeleverd beschouwd.
 8. Na oplevering is het Werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
 9. Treetek is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Treetek. Indien een gebrek niet binnen 8 kalenderdagen na oplevering maar te allen tijde voor overdracht van de bouwplaats door Treetek aan Opdrachtgever gemeld wordt, komt Opdrachtgever geen recht toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Alle kosten voor herstel- of vervanging worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 10. Treetek is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 11 Opschorting

 1. Treetek, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 3. Treetek, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
 5. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Treetek kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Treetek gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Treetek kan worden gevergd.
 7. Indien de opschorting of ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Treetek gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.
 8. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Treetek, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan een derde partij indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Treetek zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 13 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Treetek gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Treetek de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Treetek op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. Treetek levert zaken uitsluitend onder eigendomsvoorbehoud. Eigendom gaat pas over nadat de verschuldigde bedragen volledig door Opdrachtgever zijn voldaan. Opdrachtgever dient geleverde zaken voor eigen rekening en risico separaat op te slaan en verzekerd houden tegen brand, ontploffing- en waterschade, diefstal, vernieling en tenietgaan. Op verzoek zal Opdrachtgever een kopie van de verzekeringspolis aan Treetek overleggen. Opdrachtgever dient redelijkerwijs te doen wat verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Treetek veilig te stellen. Indien derdenbeslag leggen op door Treetek onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, zal Opdrachtgever Treetek daar onmiddellijk van op de hoogte stellen.
 2. Treetek heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Treetek worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 15 Overmacht

 1. Treetek is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Treetek wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Treetek, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen (waaronder maatregelen als gevolg van een pandemie of epidemie), (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Treetek  en (xi) brand (xii) overige situaties die naar het oordeel van Treetek buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien naar het oordeel van Treetek de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Treetek het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
 4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 16 Garanties

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.
 2. Hout is een natuurlijk materiaal en bij aankoop en gebruik dient rekening gehouden te worden met de natuurlijke, biologische en fysieke eigenschappen van het materiaal. Treetek is niet aansprakelijk voor gevolgen van deze eigenschappen van het materiaal.
 3. Treetek voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen zoals weergegeven in de DNR 2011 en de UAV 2012. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Treetek in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 4. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Treetek gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 5. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Treetek gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.
 6. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Treetek verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.
 7. Gelamineerd hout en houtproducten worden onder productiecertificaat vervaardigd overeenkomstig de vigerende Europese en Nederlandse lijmhoutvoorschriften. In het eindproduct kunnen kleurverschillen, oppervlakteruwheid en andere plaatselijke onvolkomenheden voorkomen. De producten reageren op schommelingen in klimaatomstandigheden, waardoor krimp en zwelgedrag kunnen optreden. Hierdoor kan scheurvorming in het hout ontstaan, waardoor partieel open lijmvoegen kunnen optreden. Dit is een natuurlijk verschijnsel en heeft een verwaarloosbare invloed op de sterke eigenschappen. Indien de producten in buitenklimaat worden geplaatst, zal dit verschijnsel zich sterker vertonen. De Koper is verplicht zich te allen tijde op advies van producent en Treetek doeltreffende en permanente beschermingen op deze houtconstructies te voorzien. Genoemd verschijnsel kan in geen geval worden aangemerkt als zichtbaar en/of verborgen gebrek.
 8. Ingeval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de juistheid van de werkzaamheden door Treetek.
 9. De aansprakelijkheid van Treetek is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever tot het moment dat de schade is ontstaan, aan Treetek heeft voldaan op grond van het betalingsschema. Aansprakelijkheid voor indirecte schade dan wel schade geleden door derden is uitgesloten, tenzij deze veroorzaakt wordt door opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Treetek. Treetek is nimmer aansprakelijk voor (de gevolgen van) onjuist gebruik of onjuiste behandeling van het Werk en de gebruikte materialen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid en beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Treetek leidt tot aansprakelijkheid van Treetek jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Treetek in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Treetek.
 2. Treetek is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Treetek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik of behandeling van het Werk door Opdrachtgever of derden.
 4. Indien het Werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Treetek aansprakelijk is (gebleken), dient Treetek in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. Indien de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel is Treetek vrij om vervangende schadevergoeding aan te bieden.
 5. In geval van maatvoering is Treetek niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen en/of het doen van inmetingen, tenzij uitgevoerd door Treetek op grond van de Overeenkomst. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.
 6. Indien de (gevolgen van) ondeugdelijke uitvoering van het Werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Treetek zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is Treetek niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele Werk door Opdrachtgever.
 7. Nimmer is Treetek aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de bodem, grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of verwerken daarvan.
 8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het Werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 9. Treetek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
 10. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die Treetek in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
 11. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het Werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het Werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het Werk voortvloeiende gevolgen.
 12. Treetek is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 13. Treetek staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Treetek verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van Treetek, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Treetek. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.
 15. De aansprakelijkheid van Treetek vervalt na een jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortkoming zijdens van Treetek vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Treetek binnen 10 werkdagen nadat Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd.
 16. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. Treetek is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle IE-rechten van Treetek en door Treetek geleverde Producten waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, tekeningen en rapportages berusten uitsluitend bij Treetek dan wel haar leveranciers.
 2. Op geen enkele manier beoogd deze overeenkomst een overdracht van enig intellectueel eigendom te bewerkstelligen noch de verplichting om intellectueel eigendom te delen met of anderszins bekend te maken aan de Opdrachtgever.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Treetek rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Treetek. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Treetek opgeleverde zaken, dient Treetek expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Treetek B.V. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 Geheimhouding

 1. Treetek en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Treetek op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Treetek zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Treetek niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Treetek en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 4. Treetek heeft recht om de opgedane kennis door uitvoering van deze Overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Treetek verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Treetek op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Treetek verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Treetek van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Treetek voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Treetek verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Treetek tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen verband houdende met het Werk.

Artikel 21 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Treetek of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@treetek.nl met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Treetek de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Treetek zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Treetek en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Treetek kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Treetek en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij KVK. De laatst gedeponeerde versie op het moment van sluiten van deze Overeenkomt is geldig.

Arnhem, 14 maart 2022